Dramaterapie v institucionální výchově

Vstoupit do intranetu

Anotace

Dramaterapeutický modul vzdělávání bude mít formu výcviku zaměřeného na základní sebezkušenost a na zážitkové formy v rámci tzv. paradivadelních disciplín edukační a terapeuticko-formativní povahy. Výcvik bude zaměřen na získání konkrétních dovedností, které tvoří bázi pro expresivně-terapeutické kompetence, jako je kreativita, spontaneita, nonverbální komunikace, empatování, týmová spolupráce a budování kooperujícího týmu, skupinová dynamika apod.
Ve své druhé části bude modul zaměřen na konkrétní dramaterapeutickou a dramickou metodiku pro klienta, včetně struktury lekcí – ice-breakingové a warmingové techniky, korové techniky a rituály.

Odborný garant

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Struktura modulu