O projektu

Název projektu :Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0026
Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 80  Olomouc
Partneři projektu: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim, Čáslavská 624, 537 01 Chrudim
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107, 768 04 Střílky
TANTER – Česká asociace taneční a pohybové terapie, U Vršovického nádraží 16, Praha 10, 110 00
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Termín realizace:duben 2010 – březen 2013

Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy. Ty jsou ve srovnání s dětmi žijícími v přirozeném prostředí více ohroženy sociálním vyloučením, častěji u nich dochází k předčasnému odchodu ze vzdělávání a ve větší míře inklinují k závislostem různého typu. Projekt si klade za cíl zmenšit negativní dopady vyplývající z jejich situace a napomoci začlenění do běžných sociálních struktur, zejména zvýšit jejich sociální kompetence a posílit jejich sociální vazby. Vytčeného cíle bude dosaženo zapojením cílové skupiny do využívání expresivních terapií, jejichž prostřednictvím se naučí lépe si uvědomovat a vyjadřovat své pocity a komunikovat s okolím. Do projektu bude zapojeno 150 účastníků této cílové skupiny, každý z účastníků bude zapojen minimálně do 2 terapeutických aktivit.

Specifickým cílem projektu je odborné vzdělávání pracovníků zařízení institucionální výchovy, kteří v průběhu projektu absolvují kurzy úvodu do psychoterapie a čtyř expresivních terapií (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně-pohybové terapie). V rámci výuky si osvojí nezbytné teoretické poznatky v každé z disciplín, praktická výuka bude probíhat formou sebezkušenostního tréninku a zážitkovou formou. Principy expresivních terapií pak budou zavádět do praxe ve svém domovském zařízení pod supervizí klinického psychologa a odborných garantů jednotlivých terapií. Do každého z modulů expresivních terapií bude zapojeno minimálně 45 účastníků.

V závěru projektu proběhne mezinárodní konference na téma využívání nových terapeutických principů v zařízeních institucionální výchovy. Příspěvky z konference budou uspořádány do sborníku, který bude distribuován do škol a školských zařízení distribuován do škol a školských zařízení s cílem získat pro využívání nových terapeutických principů doposud nezapojené instituce ústavní výchovy.