Partneři

TANTER – Česká asociace taneční a pohybové terapie (www.tanter.cz) je nezisková organizace, jejímž posláním je vytvořit a udržovat vysokou úroveň standardů profesionální způsobilosti tanečních a pohybových terapeutů podporou jejich vzdělávání a vytvořením a dodržováním systému akreditace. Asociace zprostředkovává komunikaci mezi tanečními a pohybovými terapeuty navzájem a snaží se pozvednout všeobecné povědomí o taneční a pohybové terapii mezi laickou i profesionální veřejností.
Partner je zapojen především do odborné stránky projektu, podílí se na vytvoření koncepce vzdělávacího modulu Tanečně-pohybové terapie, členové TANTER se lektorsky účastní pilotního i hlavního běhu vzdělávacího modulu Tanečně-pohybové terapie a zároveň spolupracují s proškolenými pracovníky na bezpečném zavádění nových terapeutických principů ve vybraných zařízeních institucionální výchovy se supervizí. Partner se bude podílet na přípravě a realizaci mezinárodní interdisciplinární konference „Využití nových terapeutických principů v zařízeních ústavní výchovy“.

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim (www.dds-chrudim.cz) je příspěvková organizace, školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje ambulantní preventivní výchovnou péči, speciálně pedagogické a psychologické služby dětem s poruchami chování a negativními jevy v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova, dále poskytuje další služby osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům. Spolupracuje s Univerzitou Palackého při realizaci náslechových hodin v rámci akreditovaného programu Celostní muzikoterapie.
Zaměstnanci DDŠ se zúčastní prezenční výuky jednotlivých vzdělávacích modulů, metodické instruktáže pro bezpečné zavádění nových terapeutických principů při práci s žáky ZŠ se SVP a budou zavádět principy expresivních terapií do své praxe. 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna Střílky (http://vumstrilky.skolniweb.cz) je příspěvkovou organizací, která se zaměřuje na výchovnou, vzdělávací a preventivně výchovnou činnost. Střední odborné učiliště a Učiliště tvoří jednotný celek školy při ústavním výchovném zařízení a základní činnost je zaměřena na získávání teoretických a praktických kompetencí daného učebního oboru žáků.
Středisko výchovné péče HELP poskytuje pomoc dětem i mladistvím, kteří se ocitají v obtížných životních situacích, experimentátorům s drogou, ale pomoc zde mohou vyhledat i zákonní zástupci dětí, rodiče a pracovníci škol. Součástí zařízení je odloučené pracoviště SVP HELP v Uherském Hradišti.
Zaměstnanci partnera se zúčastní prezenční výuky jednotlivých vzdělávacích modulů, metodické instruktáže pro bezpečné zavádění nových terapeutických principů při práci s cílovou skupinou a budou zavádět principy expresivních terapií do své praxe.